Financijski poslovi

U slučajevima kad je potrebno osigurati velika sredstva, za rekonstrukcije i velike  zahvate na zgradi, nužno je osigurati sredstva putem kredita.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredba o održavanju zgrada, a sve u svezi sredstava zajedničke pričuve suvlasnika nekretnina, poznaje pojam kredita za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.
Člankom 2. Uredbe o održavanju zgrada određeno je da sredstva zajedničke pričuve suvlasnici koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu i  za pokriće troškova otplate kredita za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.
Međuvlasničkim ugovorom suvlasnici stambene ili stambeno-poslovne zgrade dogovorili su se da u okviru redovitog upravljanja donose odluku o uzimanju kredita, uz naznaku da donošenje odluke o kreditu treba biti u svezi namjene za koju se isti uzima.
Uvijeti kredita Raiffeisen banke

Dakle, ako se radi o kreditu za održavanje zgrade potrebna je većina glasova suvlasnika zgrade (obzirom na stambenu površinu u vlasništvu), odnosno ako bi se radilo o poboljšavanju zgrade, potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

Ugovorom o upravljanju stambenom zgradom sklopljenim s upraviteljem suvlasnici su ovlastili upravitelja da u njihovo ime i za njihov račun uzima kredite radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na temelju odluke suvlasnika.
Sažeto rečeno, moguće je da suvlasnici podignu kredit i da isti otplaćuju iz sredstava zajedničke pričuve, a prema unaprijed usvojenom planu i programu.

 

AKUMULIRANA SREDSTVA

Sukladno raspoloživim akumuliranim financijskim sredstvima pričuve / koja naravno ovise o redovitoj uplati pričuve od strane suvlasnika / prikupljaju se ponude za izvođenje radova , te se nakon izbora najpovoljnijeg izvoditelja pristupa potrebnim radovima.
Pravovremenim planiranjem , akumulacijom sredstava te otklanjanjem kvarova , ali i preventivnim djelovanjem, čuvamo zajedničke dijelove zgrade, tj. cijelu nekretninu od propadanja i gubitka vrijednosti.

SREDSTVA PRIČUVE

Nakon što smo kao upravitelj zgradom, zajedno sa predstavnikom suvlasnika izvršili pregled zajedničkih dijelova zgrade, izrađuju se troškovnici potrebnih radova kao i godišnji ili višegodišnji program održavanja sa utvrđenom visinom pričuve.

Kad suvlasnici prihvate Godišnji program održavanja koji im predlažemo, sa prihvaćenim iznosom pričuve po m2 zadužuju se prostori u vlasništvu suvlasnika. Iznos pričuve za pojedini prostor je umnožak površine, prihvaćene pričuve po m2 i koeficjenta ( koeficjent za pojedine prostore određen je međuvlasničkim ugovorom )